Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

Registrera nyhetsbrev

Registrera dig till Transparency International Sveriges nyhetsbrev och få information om våra aktiviteter direkt i din e-post.

VAL 2014

I samband med riksdagsvalet i september tog TI Sverige fram en kartläggning över riksdagspartiernas antikorruptionsengagemang. Läs mer här.

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Exporting Corruption: Ny studie från Transparency International

23 oktober

I dag publicerar Transparency International sin årliga rapport om uppföljningen av OECD:s konvention mot mutor.

Pressmeddelande

Exporting corruption - ny rapport utvärderar tillämpningen av OECD-konventionen mot mutor

Femton år efter att konventionen trädde i kraft är det fortfarande 22 länder, vilka svarar för 27 % av världens export, som i mycket begränsad utsträckning - eller inte alls - tillämpar konventionen. Bara fyra länder anses tillämpa konventionen aktivt: USA, Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Dessa länder svarar för 23 % av världens export.

I utvärderingen placeras Sverige i kategorin ”Limited Enforcement” p.g.a. relativt få inledda förundersökningar av mutbrott, och få som lett till åtal - ställt i relation till Sveriges andel av världens export.

De 41 länderna som ratificerat OECD-konventionen svarar för c:a två tredjedelar av världens export. Om konventionen tillämpades aktivt skulle den kunna vara ett mycket viktigt instrument för att begränsa mutbrott i internationella affärstransaktioner.

Läs mer: International press release | Rapporten

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot
e-post: birgitta_nygren@hotmail.com
tel: 072-034 74 02

Transparency Internationals nya styrelse

21 oktober

Vid Transparency Internationals årsmöte i Berlin den 19 oktober valdes José Ugaz (Peru) och Elena Panfilova (Ryssland) till ny ordförande respektive vice ordförande. Avgående ordförande är Huguette Labelle (Kanada) och avgående vice ordförande är Akere Muna (Kamerun). Vid årsstämman valdes även ett större antal nya styrelsemedlemmar.

 

TI:s internationella styrelse är: José Ugaz (ordf), Elena Panfilova (v ordf), Sion Assidon (Marocko), Emile Carr (Sierra Leone), Jeremy Carver (Storbritannien), Mercedes de Freitas (Venezuela), Sergej Muravjov (Litauen), Mark Mullen (Georgien), Natalia Soebagjo (Indonesien), Elisabeth Ungar Bleiber (Colombia), J C Weliamuna (Sri Lanka) och Iftekar Zaman (Bangladesh).

Läs mer: TI Board of Directors | Press release | Videohälsning från José och Elena

EU Integrity Watch - interaktiv databas över intressekonflikter hos EU-parlamentariker

14 oktober

Transparency Internationals EU-avdelning, TI-EU, lanserade i går den interaktiva databasen EU Integrity Watch som kartlägger och visar eventuella intressekonflikter och ägarintressen hos EU-parlamentarikerna.

Gränslöst företagsansvar? – Ett seminarium om de svenska företagens ansvar i korruptionsfrågor

9 oktober

Transparency International Sverige och Institutet Mot Mutor ordnade i går onsdag 8 oktober ett seminarium på rubr. tema. Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption, Anne Gynnerstedt, chefsjurist, Vattenfall, Karin Grauers, advokat, Vinge, Mari-Ann Roos, kansliråd, justitiedepartementet, Matthew Smith, Acting Head of Sustainability, Storebrand/SPP diskuterade företagens ansvar. De var rörande överens om att utvecklingen gått väldigt fort på senare år. Stora företag har tagit frågor rörande korruption och ansvaret för att se till att det inte förekommer någon korruption hos deras affärspartners på allt större allvar. Men man kan inte slå sig till ro efter att ha infört ett robust anti-korruptionsprogram. Det är en process som ständigt måste drivas vidare och där kontroller av implementeringen och kontinuerlig utbildning är nödvändiga ingredienser.

 

Flera pekade dock på att stora företag skickar ut personer på svåra marknader utan att de är tillräcklig välutbildade och utan att de har tillräckligt goda kunskaper om vad som är resp. inte är acceptabelt att inlåta sig på. Johansson gav rådet ta inte sedan dit man kommer. Utgå från vad som går att göra i Sverige enligt den svenska lagstiftningen.

(text: Birgitta Nygren, styrelseledamot, TI Sverige)

bild.JPG

foto: Institutet Mot Mutor

Pressmeddelande: Inga krafttag planeras för att bekämpa korruptionen
- det visar en enkätstudie som TI Sverige genomfört bland riksdagspartierna

5 september

Svenska riksdagspartiers intresse för att ta ett helhetsgrepp för att förebygga och bekämpa korruption verkar tämligen lågt. Detta framgår av den enkät som Transparency International Sverige (TI Sverige) genomfört bland riksdagspartierna under sommaren. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna besvarade enkäten.

Att döma av svaren verkar det som om partierna i huvudsak tänker fortsätta att arbeta med samma frågor som under förra mandatperioden. Frågor som redan stått på dagordningen, t.ex. mer transparens kring partifinansiering och stärkt meddelarskydd, nämndes av flera som fortsatt högt prioriterade.

Några få mer framåtblickande förslag framkom också. Socialdemokraterna vill genomföra en kartläggning av de hot och risker som finns för att korruptionen breder ut sig i offentlig sektor. Folkpartiet betonar vikten av en förstärkning av kommunalrevisionen. Moderaterna föreslår effektivisering av den offentliga upphandlingen i form av övergång till elektronisk upphandling. Miljöpartiet föreslår en tillsynsorganisation med helhetsansvar för att bekämpa korruption i den statliga sektorn.

Korruption är ett samhällsproblem som inte enbart kan bekämpas med enstaka insatser som stärkt meddelandeskydd och transparent partifinansiering. TI Sverige anser att större grepp måste tas med fokus på förebyggande åtgärder och genom att ett departement får ansvar för en övergripande och samordnad antikorruptionspolitik.

Läs mer:

Längre summering av enkätsvaren och kartläggningen | Partiernas fullständig enkätsvar

Presskontakt:
Birgitta Nygren, styrelseledamot
Tel: 072-034 74 02
E-post: birgitta_nygren@hotmail.com

Rapport: Sveriges uppföljning av OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser

14 augusti


OECD har nyligen släppt en uppföljningsrapport om konventionsuppföljningen i Sverige. Rapporten innehåller något positivare tongångar än tidigare men t.ex. nivån på företagsboten och "corporate liability" får fortsättningsvis kritik.

Rapporten finns att läsa här.

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

30 oktober

Kallelse till extrainsatt föreningsstämma

Vid stämman kommer vid årsstämman beslutade stadgeförändringar att enligt $ 16 i stadgarna tas upp för ett andra beslut för att få giltighet.

Efteråt välkomnar vi alla intresserade till en presentation och debatt kring det nyligen publicerade betänkandet om whistleblowing. Representanter från bl.a. media och fackförbund deltar.

Presentationen är kostnadsfri och öppen för icke-medlemmar.

Inbjudan

OSA senast 28 oktober.

Tid: 30 oktober
kl 17:00 (stämma) och 17:45 (presentation)
Plats: Reinholdsalen, Juristernas Hus,
Stockholms universitet

Varmt välkomna!

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss