Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter


Ny opinionsundersökning: Hur ser svenskar på korruption?

16 november

Visselblåsning effektivt men var tredje vågar inte rapportera
Visselblåsning är det mest effektiva verktyget mot korruption. Samtidigt är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier. Denna paradoxala slutsats om läget i Sverige kan dras utifrån världens största opinionsundersökning om korruption, Global Corruption Barometer 2016.

Den svenska undersökningen är en del av en större kartläggning, genomförd av Transparency International, som täcker 42 länder i Europa och Centralasien och närmare 60 000 personer. Tillsammans med ytterligare fyra regionala undersökningar utgör de den globala korruptionsbarometern. Den svenska delen av undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1000 svenskar under vintern 2015. Det är nio år sedan en liknande studie gjordes i Sverige.

Den svenska delen av korruptionsbarometern visar att företagsledare har lägst förtroende bland de svarande. 92 procent anser att företagsledare är korrupta i varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta.

En annan grupp som uppfattas som korrupt är kommunpolitiker. Tre fjärdedelar av de svarande anser att korruption i varierande grad finns i denna grupp.

En tredjedel av de tillfrågade svenskarna anser att olika former av rapportering inklusive visselblåsning är det mest effektiva vapnet mot korruption. Lika många verkar dock avskräckas att rapportera om oegentligheter. Risken för repressalier är största hindret. Att visselblåsa är ett effektivt verktyg anser de svarande också i Europa och Centralasien (24 procent).

TI Sverige har identifierat att ett av de största riskområdena för korruption är gränsytan mellan den offentliga och den privata sektorn. Omfattande och komplexa offentliga upphandlingar är sannolikt en bidragande orsak till ökningen av korruptionsfall.

TI Sverige konstaterar vidare att skyddet för de som rapporterar om oegentligheter behöver förbättras. Pågående utredningar och kommande nya lagar är alla viktiga steg på vägen.

Korruption definieras av Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.Denna definition öppnar för att fler oegentligheter faktiskt räknas som korrupta beteenden. I svensk lagstiftning saknas korruption som begrepp. Lagstiftningen rör främst givande och tagande av muta.

Presskontakter:
Birgitta Nygren
vice ordförande, TI Sverige
Tfn: 072-034 74 02

Brita-Lena Ekström
styrelseledamot, TI Sverige
Tfn: 073-056 70 51

[Pressmeddelandet som pdf]
(Internationellt pressmeddelande]

KU föreslår översyn av Riksrevisionen

10 november

Riksdagens Konstitutionsutskott (KU) har beslutat att en parlamentarisk utredning ska granska Riksrevisionen. Riksdagsstyrelsen förväntas tillsätta utredningen i början av december. Utredningen kommer bl.a. att se över styrningen av och insynen i Riksrevisionen. TI Sverige välkomnar utredningen och hoppas att den bedrivs med stor öppenhet så att alla som önskar lämna bidrag får göra det.

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

8 november

Kommittén om insyn i finansiering av partier har nu överlämnat betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering- ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

TI Sverige välkomnar att redovisningsskyldigheten utökas så att den inte bara omfattar partiers verksamhet på central nivå utan även på regional och lokal nivå. Det är bra att uppgifterna blir offentligt tillgängliga. Kammarkollegiet som tar emot redovisningarna, gör dock ingen bearbetning av materialet. Förslag om mer lättillgänglig information saknas.

Debattartikel: "Mer transparens i företagens rapportering"

Tillsammans med Forum Syd och Diakonia uppmanar vi regeringen att aktivt arbeta för ökad transparens i företagens land-för-land-rapportering och upprättandet av offentliga register över företagens verkliga ägare.

Läs mer: Artikel i Aktuell Hållbarhet | TI Sverige, Forum Syd och Diakonias brev till finans- och näringsministrarna med krav på skärpt regelverk för multinationella företags redovisning
[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Det korrupta Sverige
- En dag om skuggsidan -

18 januari 2017
kl 13-17
Stockholm

Välkommen till ett halvdagsseminarium
med Sveriges ledande experter
inom antikorruption och transparens.

Mer information följer.

---

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org