Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English
_img_8423.jpg

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Vad är korruption?

Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption i alla former måste därför bekämpas.

 

Korruption brukar anses föreligga när någon utnyttjar sin maktposition för att gynna sig själv, t.ex. en beslutsfattare inom förvaltningen eller en inköpschef i näringslivet. Det kan även handla om att gynna ett intresse som står beslutsfattaren nära, t.ex. en politiker som tar emot ett bidrag till sitt parti mot löfte att verka för ett visst politiskt beslut.

Korruption är vanligen inte ett rättsligt begrepp utan man preciserar det straffbara området med begrepp såsom tagande och givande av muta o.s.v.

Integritet är motsatsen till korruption.

Se också TI Sveriges länksamling där vi har samlat länkar till andra sidor av intresse.

Definitioner

I betänkande av Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter, SOU 2004:22, görs en genomgång av korruptionsbegreppet. Där konstateras att det inte finns någon enhetlig definition av korruptionsbegreppet.

 

Transparency International (TI) definierar korruption som ”abuse of entrusted power for personal gain”.

 

Transparency International Sveriges (TI Sveriges) översättning av TI:s definition lyder "korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". (Notera att man kan bli dömd för korruption även om man inte erhållit någon vinning. Det räcker med att erbjuda eller kräva något.)

 

I Europarådets civilrättsliga konvention om korruption definieras korruption som "att direkt eller indirekt begära, erbjuda, ge eller ta emot en muta eller någon annan form av otillbörlig förmån eller förespegling av fördel som snedvrider utförande av en plikt eller handlande som krävs av den som tagit emot mutan, den otillbörliga förmånen eller förespegligen därom".

 

En traditionell definition som bl.a. används av Världsbanken anger att korruption är "att använda en offentlig ställning för otillbörlig vinning".

 

FN:s konvention mot korruption, å andra sidan, innehåller däremot ingen definition av korruptionsbegreppet. Istället har man valt att ange vilka handlingar som skall utgöra brott i konventionens mening.

Den svenska mutlagstiftningen

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och givande av muta återfinns numera i kap. 10 Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott, 5 a-e § i Brottsbalken.  Här följer en kort beskrivning av införda ändringar:

  • Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta har utvidgats och anges nu på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier.
  • En särskild regel har införts för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare.
  • Så kallad handel med inflytande straffbeläggs. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet..
  • Enligt en ny regel ska straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla.

Utdrag ur kap 10, 5 a-e § Brottsbalken

5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

 

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

 

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301).

 

5 b § Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301).

 

5 c § Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. Lag (2012:301).

 

5 d § För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som i annat fall än som avses i 5 a eller 5 b §

1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller

2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Lag (2012:301).

 

5 e § En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 5 d § 2 i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301).

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org