Korruption

Korruption

Världen över är korruption ett samhällsproblem som undergräver demokrati, skadar handel, hindrar investeringar och förvärrar fattigdom. Att bekämpa korruption är livsnödvändigt för att ett samhälle ska kunna blomstra och bli framgångsrikt på lång sikt. På den här sidan kan du läsa mer om vad korruption är och hur det definieras.

Vad är korruption?

Korruption avser missbruk av tilldelad makt för privat vinning, en handling som kan manifestera sig i många former, inklusive mutor, nepotism, bedrägeri, och förskingring. Det är en skadlig aktivitet som underminerar offentligt förtroende, snedvrider konkurrens, och hindrar ekonomisk utveckling. Korruption är inte bara begränsad till offentliga sektorn; den kan även frodas i privata företag och andra organisationer. Dess konsekvenser är mångfacetterade, påverkande allt från rättvisa i rättsväsendet till effektiviteten i offentliga tjänster och investerarnas förtroende, vilket leder till en bredare socioekonomisk skada på samhället.

Kampen mot korruption kräver därför en omfattande strategi som inbegriper både förebyggande åtgärder och straffåtgärder. Förebyggande åtgärder kan inkludera ökad transparens i offentliga upphandlingar, förstärkning av lagar och regler, samt främjande av en kultur av integritet inom organisationer. För att effektivt bekämpa korruption behövs också starka och oberoende institutioner som kan utreda och åtala korruptionsbrott. Internationellt samarbete är avgörande, eftersom korruption ofta har gränsöverskridande dimensioner. Genom att arbeta tillsammans kan länder, organisationer, och individer skapa en mer rättvis och ansvarsfull global ordning.

Den svenska mutlagstiftningen

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och givande av muta återfinns numera i kap. 10 Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott, 5 a-e § i Brottsbalken.  Nedan hittar du en beskrivning av de införda ändringarna:

Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta har utvidgats och anges nu på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier.

En särskild regel har införts för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare.

Så kallad handel med inflytande straffbeläggs. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.

Enligt en ny regel ska straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla.

Utdrag ur kap 10, 5 a-e § Brottsbalken

5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301).

5 b § Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301).

5 c § Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. Lag (2012:301).

5 d § För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som i annat fall än som avses i 5 a eller 5 b §

1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller

2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Lag (2012:301).

5 e § En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 5 d § 2 i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301).