Stockholm

Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption

Transparency International Sverige belyste riskerna för korruption inom det svenska utnämningssystemet för höga chefspositioner inom förvaltning och rättsväsende, vilket de ansåg kunde utnyttjas för att främja särintressen.

Organisationen uppmanade alla politiska partier att reformera systemet, inspirerade av de öppnare systemen i England och Norge, för att förbättra kvaliteten i statens verksamhet. De framhöll vikten av att det befintliga regelsystemet, som baseras på regeringsformen och principen om förtjänst och skicklighet, bör tillämpas mer konsekvent.

Vid ett seminarium den 17 mars i Stockholm diskuterades den politiska utnämningsmakten, där Transparency International Sverige uttryckte hopp om att samtalet skulle leda till nya idéer för att göra systemet mer transparent, bland annat genom tydliga kravspecifikationer, öppna ansökningsprocesser och inrättandet av självständiga rekommendationsorgan.

Organisationen, som har varit verksam sedan 1993 och har en svensk avdelning sedan 2004, har som mål att bekämpa korruption i både offentlig och privat sektor och har varit framgångsrik som lobbyorganisation på internationell nivå.

Transparency International arbetar med att bekämpa korruption

Organisationen Transparency International bekämpar korruption genom att öka medvetenheten och engagemanget kring korruptionsfrågor globalt. Organisationen arbetar med att kartlägga och analysera korruptionens omfattning och konsekvenser i olika länder, vilket de gör genom att publicera olika index och rapporter, såsom Corruption Perceptions Index. Genom dessa insikter driver Transparency International policyförändringar och främjar god förvaltning och integritet inom både offentlig och privat sektor. De erbjuder även utbildningar och verktyg för att stärka de institutionella kapaciteterna att motstå korruption och arbetar med att öka transparensen i offentliga upphandlingar, finansiella flöden och politiska processer.

På en mer praktisk nivå samarbetar Transparency International med regeringar, företag och civilsamhället för att implementera anti-korruptionsstrategier och främja integritet. De mobiliserar medborgare att aktivt delta i kampen mot korruption genom att tillhandahålla plattformar för rapportering av korruptionsfall och genom att stödja visselblåsare. Transparency Internationals omfattande nätverk av nationella avdelningar och kontaktgrupper möjliggör lokalt anpassade initiativ samtidigt som de bidrar till organisationens globala kampanjer och påverkansarbete. Genom att föra samman olika aktörer och engagera allmänheten i dialoger och aktioner, strävar Transparency International efter att skapa ett globalt samhälle där korruption inte längre kan frodas.

Lämna ett svar